• Latest Updates

  Vacancies for Non-Gazetted Second Class (Technical)

  Vacancies Open for Non Gazzetted Second Class (Technical) - Kharidar Or Same Level of Health Sector's 4th Level.

  राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) खरिदार वा सो सरह र स्वास्थ्य सेवाका चौथो तहका पदको (वढुवा, आ.प्र., खुला तथा समावेशी) विज्ञापन

  विज्ञापनको पुरा सूचना डाउलनलोड लिंक तल दिईएको छ ।


  Full Details about vacancies can download from here: Click Here

  No comments